ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು

ತಿಪಟೂರು-572201, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಕ್' ನಿಂದ ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು "ಎ"ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದೆ,
ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಯುಜಿಸಿ ಯಿಂದ 12(B),2(f)ಮಾನ್ಯತೆಗೊಂಡಿದೆ.

 

COMPUTER SCIENCE

Department of Electronics, Kalpataru First Grade Science College, Tiptur
The Department of Electronics was established in 1986 with a new combination Physics, Mathematics and Electronics (PME) for B.Sc. and Physics, Chemistry, Mathematics and Electronics for Pre University classes.  First batch consisted of 27 students in B.Sc. (PME) and 40 students in PUC. But the very next year the strength increased to 54 and 60 in B.Sc. and PUC respectively. Now the combination PME has an intake capacity of 80.

The Department is headed by:

S.No.

NAME

PERIOD

1

Prof. Chudappa

1986-88

2

Prof. Shadaksharappa

1988-1996

3

Prof. Rajkumar

1996-1998

4

Prof. Chitharanjan Rai

1998 –March 2005

5

Prof. Vinod Phadke

April 2005 – March 2008

6

Dr. Chitharanjan Rai

April 2008 -

   The department has well equipped laboratory, easily one of the best in Tumkur and Bangalore Universities. There are two spacious laboratories and a separate Staff room. Other facilities available are: Departmental library with around 60 books, 20 computers with internet connection for the use of degree students, overhead and LCD projectors, Smart Board, visualizer/ document camera and other teaching aids.

Our alumni are well placed and most of them have excelled in their chosen field. Many of them have continued their studies and are placed in reputed companies within India and abroad such as TCS, Wipro, ISRO, HP, Oracle, SAP, L & T, Prajavani, Vishwavani etc.

STRENGTHS:

 • Well Equipped laboratories
 • Departmental Library with latest volumes
 • Computer lab with Internet facility
 • Wi-Fi enabled labs and Staff Room
 • ICT enabled mini seminar hall
 • Skill Enrichment activities with add-on courses
 • Uninterrupted power supply for laboratories
 • CC cameras installed for advanced security
 • Recruitments through Campus selections

WEAKNESSES:

 • Inadequate space for Research activities
 • General indifference towards the basic science by the students

OPPORTUNITIES:

 • Research activity can be taken up in larger scale
 • Industry academia interactions can be hosted
 • Campus selections can be conducted in the campus
 • Post Graduate courses can be introduced
 • Campus selections can be conducted for large number of companies

CHALLENGES:

 • To keep pace with advanced electronics environment through  modernization of syllabi
 • Providing placements after successful completion of the course.

FUTURE  PLANS: 

 • Encourage student-teacher support programs
 • Course materials are made available in departmental portal or in college website.
 • Introduction of post graduate course in networking/Electronics with industry collaboration

The faculty members:

 

Dr. Chitharanjan Rai , M.Sc., Ph.D.
Email: raichitharanjan@gmail.com
Mobile  : 9448858182, 9036936548

Associate Professor and      Head of the Department

 

Prof. Vinod Phadke M.Sc., M.Phil.
Email: vinod.phadke@gmail.com
Mobile: 9964792012

Associate Professor

 

Mr. Vinay M Sadam, M.Sc., M.Ed.
Email: vinaymsadam@gmail.com
Mobile: 7204729549

Lecturer

PAPERS PUBLISHED BY THE FACULTY MEMBERS:

 • Dr. Chitharanjan Rai , M.Sc., Ph.D.

Dr. Chitharanjan Rai has published 7 research papers in international refereed journals, presented 18 research papers in 12 conferences/ seminars/ workshops, attended 41 conferences/seminars/workshops in different parts of India. He has 41citations for his papers.     


ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL REFREED JOURNALS

S.No.

Title of the paper

Name of the Journal  with page number

Journal Impact Factor as on       01-03-2016

Authors

ISSN Number

1

Growth of  4-(dimethylamino) benzaldehyde doped   Triglycine Sulphate  single crystals and its Characterisation

Physica B
404 (2009)
3886–3889  

1.319

Chitharanjan Rai, K.Sreenivas                     S M Dharmaprakash

ISSN: 0921-4526

2

Improved ferroelectric and pyroelectric parameters in iminodiacetic acid doped TGS crystal

Journal of Crystal Growth ,     312 (2010) 273–275

1.698

Chitharanjan Rai, K.Sreenivas                      S M Dharmaprakash

ISSN: 0022-0248

3

8 MeV electron irradiation effect on the dielectric and optical properties of  
iminodiacetic acid doped ferroelectric triglycine sulphate crystals

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 268 (2010) 2510

1.226

Chitharanjan Rai, Ganesh Sanjeev       S.M. Dharmaprakash

ISSN: 0168-583X

4

 Iminodiacetic acid doped ferroelectric triglycine sulphate crystal: Crystal growth and characterization

Physica B
406 (2011)
1 - 7

1.319

Chitharanjan Rai,     Narayana Moolya  B.     S.M. Dharmaprakash

ISSN: 0921-4526

5

Crystal Growth and dielectric, mechanical, electrical and ferroelectric characterization of  n-bromo succinimide doped triglycine sulphate crystals

Physica B 406 (2011) 3308 - 3312 

1.319

Chitharanjan Rai,        K. Byrappa                      S.M. Dharmaprakash

ISSN: 0921-4526

6

A phase-matchable nonlinear optical material N-(3-nitrophenyl) phthalimide: Synthesis, crystal growth and characterization

Journal of Crystal Growth 294 (2006)
318–322

1.698

H.J. Ravindra,           M.R. Suresh Kumar,    Chitharanjan Rai       S.M. Dharmaprakash

ISSN: 0022-0248                 

7

Sodium tris(glycinium) bis(hexafluorosilicate) glycine trisolvate

   Acta Cryst. Section C (2007). C63, m312-m314    

0.535

M. B. Narayana,     Chitharanjan Rai,S. M. Dharmaprakash    W. T. A. Harrison

ISSN: 0108-2701                        


PAPERS PRESENTED AT STATE / NATIONAL / INTERNATIONAL SEMINARS / WORKSHOPS / CONFERENCES

S.No.

TOPIC

DATE

PLACE

FROM

TO

1

National seminar on Modern Trends in Material science
Title of the Paper:   Growth and characterization of  4 -(dimethylamino)  benzaldehyde doped Tri Glycine Sulphate single crystal

29-08-2005

30-08-2005

Department of Physics, University of Calicut

2

50th DAE Solid state Physics Symposium-2005
Title of the Paper:  Optical and Electrical Properties of p-Dimethylamino  Benzaldehyde Doped TGS Single Crystal

05-12-2005

09-12-2005

Bhabha atomic Research Centre, Mumbai

3

Eighth International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics : PHOTONICS 2006
Title of the Paper: Effect of high energy electron irradiation on electrical and optical properties of nonlinear optical DGHCl single crystals

13-12-2006

16-12-2006

University of Hyderabad, Hyderabad, India

4

Eighth International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics : PHOTONICS 2006
Title of the Paper: Crystal Growth and Characterization of nonlinear Optical Glycine Zinc Sulfate

13-12-2006

16-12-2006

University of Hyderabad, Hyderabad, India

5

Eighth International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics : PHOTONICS 2006
Title of the Paper: “A novel nonlinear optical material 2-{[(3-nitrophenyl) amino]-carbonyl}             benzoic acid: Synthesis, Crystal Growth and characterization”

13-12-2006

16-12-2006

University of Hyderabad, Hyderabad, India

6

51st DAE Solid state Physics Symposium-2006
Title of the Paper:  Effect of High-Energy Electron Irradiation on Optical Parameters of Succinic Acid Doped Triglycine Sulphate Single Crystals

26-12-2006

30-12-2006

Department of Physics and Electronics, Barkatullah University, Bhopal

7

51st DAE Solid state Physics Symposium-2006
Title of the Paper:   Effect of high energy electron irradiation on electrical and optical properties of diglycine hydrobromide single crystals

26-12-2006

30-12-2006

Department of Physics and Electronics, Barkatullah University, Bhopal

8

51st DAE Solid state Physics Symposium-2006
Title of the Paper:   Third order nonlinear Optical Properties of noval chalcone derivative 1-phenyl -3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one

26-12-2006

30-12-2006

Department of Physics and Electronics, Barkatullah University, Bhopal

9

National conference on current trends in materials Science (CTMS-07)
Title of the Paper:   Growth and characterization of  N-bromo succinimide doped Tri Glycine Sulphate single crystal.

25-03-2007

27-03-2007

Department of Physics, Christian College, Chengannur, Kerala

10

National conference on current trends in materials Science (CTMS-07)
Title of the Paper: “Crystal Growth and characterization of  Nonlinear Optical Glycine Lithium Sulphate single crystals.

25-03-2007

27-03-2007

Department of Physics, Christian College, Chengannur, Kerala

11

National conference on current trends in materials Science (CTMS-07)
Title of the Paper: “Third Order Nonlinear Optical properties of Benzaldeneacetophenone.

25-03-2007

27-03-2007

Department of Physics, Christian College, Chengannur, Kerala

12

52nd DAE Solid state Physics Symposium-2007
Title of the Paper:  Dielectric and Hardness studies of n-bromo succinimide Doped Triglycine Sulphate Single Crystals

27-12-2007

31-12-2007

University of Mysore, Mysore

13

2nd DAE-BRNS symposium on “Atomic, Molecular and Optical physics (SAMOP-2011)”
Title of the Paper:   8MeV Electron Radiation Effects on Dielectric and Pyroelectric properties of 4 - (dimethylamino)  benzaldehyde doped Triglycine Sulphate Crystals

22-02-2011

25-02-2011

Department of Physics, Karnatak University, Dharwad – 580003

14

XVI National Seminar on Crystal Growth (XVI-NSCG-2012)
Title of the Paper:  n-bromo succinimide doped triglycine sulphate crystal: Growth, Dielectric, Pyroelectric and Ferroelectric studies

19-01-2012

21-01-2012

Department of Physics, Aditanar College of Arts and Science, Tiruchendur, Tamilnadu

15

National Conference on Condensed Matter Physics and Applications
Title of the Paper:  Electron Irradiation Effect on the Dielectric and Pyroelectric properties of Succinic acid Doped Ferroelectric Triglycine Sulphate crystals

27-12-2012

28-12-2012

Department of Physics, Manipal Institute of Technology, Manipal University, Manipal

16

National Conference on Current Trends in Scientific Research for Engineering Applications (NCSEA-2014)
Title of the Paper:  4-(dimethylamino) Benzaldehyde Doped Triglycine Sulphate Single Crystals: Ferroelectric and Piezoelectric Studies

17-07-2014

18-07-2014

St.Joseph Engineering College, Vamanjoor, Mangalore 

17

National Conference on
Title of the Paper:  Electron irradiation effect on the dielectric and pyro electric properties of n-bromo succinimide doped ferroelectric

29-01-16

30-01-16

Sri. BASAVESHWARA COLLEGE,  BANGALORE

18

International Conference on Smart materials and Technologies for Emerging Technologies (IC-SMTEE)
Title of the Paper:  Modification of dielectric and  pyro electric properties of succinic acid doped ferroelectric triglycine sulphate crystals using electron irradiation

19-02-2016

20-02-16

Sahyadri College of Engineeri ng  and Management, Adyar, Mangalore

 •  Prof. Vinod Phadke  M.Sc., M.Phil.

Following are the articles published by Prof.Vinod Phadke in Kannada dailies “Vijay Karnataka”, “VijayaVani” and weekly “Sudha”.


Sl.No

Date of Publication

Name of newspaper/magazine

Subject

Title of the Article

1

8-01 2012

Vijay Karnataka (daily)

Biography of Nikola Tesla

ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್

2

12-02-2012

Vijay Karnataka (daily)

Environmental tragedy of Nauru Island

ನುಚ್ಚು ನೌರು

3

15-04- 2012

Vijay Karnataka (daily)

Titanic tragedy

ಟೈಟಾನಿಕ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ೧೦೦

4

16-12-2012

Vijay Karnataka (daily)

About the F.M. inventor- Edwin H. Armstrong

ಎಫ್. ಎಂ. ಜನಕನ ಹಾಡು ಪಾಡು

5

22-11-2013

Sudha
(weekly)

Possibility of life on ‘Titan’, the satellite of Saturn

ಟೈಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆಯೇ?

6

09-05-2013

Sudha
(weekly)

About the day of Pi (π)

ದ ಡೇ ಆಫ್ ಪೈ

7

29-12-2013

Vijay Karnataka  (daily)

About the life of Alan Turing

ಕಂಫ್ಯುಟರ್ ಪಿತಾಮಹನ ದುರಂತ ಕಥೆ

8

13-04-2014

Vijay Karnataka  (daily)

About the book I am reading

ನಾನು ಓದುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ

9

22-06-2014

Vijay Karnataka (daily)

Biography of Samuel Colt

ರಿವಾಲ್ವರ್ ರಾಜ “ಕೋಲ್ಟ್”

10

24-05-2015

Vijayavani
(daily)

About Voyager-1

ಅನಂತತಾನಂತವಾಗಿ ಸಾಗುತಿಹನು ನಿತ್ಯ ಯೋಗಿ

11

28-06-2015

Vijayavani
(daily)

About the “New Horizon” to Pluto

ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್, ಪ್ಲುಟೊ ದೆಡೆಗೆ ಹೊಸ ನೋಟ.

12

16-08-2015

Vijayavani
(daily)

About the south Pole adventure of  Ernest Shakleton

ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯ ನಡುವೆ 21 ತಿಂಗಳು

13

24-09-2015

Sudha
(weekly)

About a bird
(Photo Article)

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಬೆಳೆದ ಪುಟ್ಟಿ.

14

28-09-2015

Vijayavani
(daily)

About Elan Musk, the great inventor/ entrepreneur

ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಚಾಣಕ್ಷ.

15

03-01-2016

Vijayavani
(daily)

About the LISA experiment

ಗುರುತ್ವ ಅಲೆಗಳ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು.......

 • Have authored two booklets:

1) ಡಾ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ಸ್ “ based on the Life of Dr. Stephen Hawking” published by Chaitra Publication, Bangalore.

2) ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೋಕ A book on different types of batteries used published by Chaitra Publication, Bangalore.

 • Article published about ‘New Horizon- the journey to Pluto’ has been selected for the book that compiles best science articles of the year 2015. This book will be published by Kannada Sahitya Parishat.

 

 • One more booklets will be published soon. ( ಶತಮಾನದ ದುರಂತ- ಟೈಟಾನಿಕ್)


Members of the Department
From left to Right (First Row)  1. Dr.Chitharanjan Rai      2. Vinod Phadke            3. Vinay M. Sdam
From left to Right (Second Row)  1. Mr. Kumaraswamy       2. Mr. Chikkanna

 

        

                                      Students conducting analog experiments in lab 1

              
Students conducting Digital experiments in lab 2