ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು

ತಿಪಟೂರು-572201, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಕ್' ನಿಂದ ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು "ಎ"ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದೆ,
ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಯುಜಿಸಿ ಯಿಂದ 12(B),2(f)ಮಾನ್ಯತೆಗೊಂಡಿದೆ.

 

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Department of Zoology is one of the oldest departments   in the college started way back   in the year 1962.

Vision:

  •  The vision is to provide total quality education to rural students with particular reference to Zoology, Biology and Environmental Biology to empower students to develop a sense of responsibility
  • To foster a well balanced dynamic holistically empowered individuals. 

Mission:

  • Students and faculty interact with each other through variety of programs and share good rapport.
  • The mission includes commitments to vision by organizing lecture plan, delivering lecture in interactive way. Explanation is also given in Kannada wherever required.
  • Misssion also includes conducting tests and seminars to enable the students to develop overall abilities to face new challenges of life after graduation. 

OBJECTIVES:
Department of Zoology is oriented in preparing the students to face   the challenges of life through animal science education, zoological concepts influence to think in every realm of student’s interest to overpower obstacles of life and to become economically stronger, self reliance with scientific temper.

History:
Prof.G. Shivnandappa, pioneer founder HOD of Zoology who laid the foundation of this department and subsequent heads improved the department.
The great mentors, who started kept the tradition, built up the department and equipped the laboratory and museum with great vision and insight were
1] Prof. G. Shivanandappa, Former Professor and HOD of Zoology.
2] Prof. M.N. Shanmukha, Former HOD of Zoology and Principal.
3] Dr.P.C.Shreedharan, Former Professor.
4] G. V. Siddaramanna, Former Professor.
5] Prof. N. Somashekharaiah, Former Professor and HOD of Zoology.

NAME

QUALIFICATION

DESIGNATION

SPECIALIZATION

EXPERIENCE

G.C.MALLIKARJUNASWAMY

M.Sc, M.Phil, PGDEE.

ASSOCIATE PROFESSOR and HOD

FISHERY BIOLOGY

28

Y.R.SOMASHEKHARAIAH

M.Sc, M.Phil.

ASSISTANT PROFESSOR

CYTOGENETICS

23

H.N.SHIVANANDA

M.Sc, SLET,

GUEST FACULTY

ANIMAL PHYSIOLOGY

15

TARADEVI.M.N.

M.Sc,

GUEST FACULTY

APPLIED ZOOLOGY

2

BHARTH KUMAR.L.N.

M.Sc,

GUEST FACULTY

GENERAL ZOOLOGY

2

Faculty Profile with Name, Qualification, Designation and Specialization:

ACTIVITES:
Department with Science association, Red Cross, NSS, Eco-Club of the college organizes many events for the students through out the academic year.

Along with the regular curriculum, we conduct seminars for the students at class, college and university level.  This will help students to build up self confidence and develop a sense of responsibility.

We conduct tours to various medical college and coastal places for collection of specimens and to study coastal diversity of fauna. We also train students to use modern teaching equipments like interactive boards for their seminar. We also train every student in such a manner that they should be responsible citizen of India.

INFRASTRUCTURE:
The department has good infrastructure to run Degree College in an effective way. It has two Laboratories, HOD room, Staff room, Preparation room, Store room and well maintained Museum.
Department is also well equipped with instruments, bioviusal charts and slides to enrich knowledge of students.

Museum:
Department has one big museum with more than 2000 bottle specimens [preserved animals] which includes very Common Animals, Rare specimens, Fossil collections, Human endoskeleton, Siamese  twins, Human evolution models, Great reptiles like Dinosaur’s model,

 Department Library:
The Department has well maintained mini library having valuable Books and manuals for reference.

College Library:
The College has well maintained library with reading room. The library has 2743 copies of books pertaining to Zoology subject.

RANK HOLDERS

YEAR

NAME

PERCENTAGE

2010

SAVITHA.A.V.

91.5

2011

MADHUSHREE.H.S

91.5

2012

ASHARANI.P.M.

96.5

2013

RAMYA.K.V

95.5

2014

CHAITRA.G.S.

95.5

SUBJECT TOPPERS

YEAR

NAME

RANK SECURED

2010

NIL

NIL

2011

MADHUSHREE.H.S

SEVENTH

2012

BHARATH.N.H

FIFTH

2013

RAJEEV.S.B

FIFTH

2014

KOWSLYA.B

FOURTH

2014

CHAITRA.G.S.

TENTH

  • Many of the alumni in working Educational institute, Research organization, Banks, IT and BT companies and other reputed companies.
  • Every year rank holders and subject toppers of the department were honoured during Republic day and on Prathibhashree function.

Activities of the Department:

Environmental awareness promotion in the           Seminar by Students
Department   
                 
 
Prof.E.T. Puttaiah, Vice chancellor of Gulbarga               Visit to Manipal Anatomy    
University visited Department during Golden     
Jubilee Exhibition-2013

Seminar by Students using interactive board         Specimens collected from Mangalore


SEMINAR ON MODERN AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDARY HELD ON 19TH JAN
2016 BY PROF. NAGAPPA DESAI AND DR.SHIVAPPA NAYAKA, KRISHI KENDRA. GKVK, KONEHALLI, TIPTUR.

One day UGC Sponsored State Level Seminar Held on 30 March 2016 on Role Biotechnology in Environmental Protection Organized by Department of Botany and Zoology, KFGSC, TIPTUR

Lighting a Lamp


Key note address By Dr. Umesh                    Presidential speech


Teacher Participants                                 Student Participants